Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 • Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu ma charakter dobrowolny. Dzięki temu mamy możliwość udzielić Ci informacji, o które prosiłeś/aś w przesłanej do Nas wiadomości.
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest: INSTYTUT PROMOCJI ZDROWIA DR EWY DĄBROWSKIEJ EWA I KRZYSZTOF DĄBROWSCY SPÓŁKA JAWNA Numer KRS: 0000734440 REGON: 380392273, NIP: 9571106469 ul. LUDWIKA WARYŃSKIEGO 45b/8 GDAŃSK 80-242 instytut@ewadabrowska.pl
 • We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z naszym Inspektorem pisząc na adres e-mail: instytut@ewadabrowska.pl dodając przedrostek (RODO) w tytule wiadomości
 • Twoje dane osobowe przekazane w treści przesłanej do Nas wiadomości e-mail będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia Tobie informacji, o które nas prosiłeś, na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraziłeś poprzez wyraźne działanie (wysłanie do nas wiadomości e-mail z żądaniem odpowiedzi), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Przekazane przez Ciebie dane nie zostaną powierzone ani udostępnione w żaden sposób innym podmiotom, z wyjątkiem Podmiotów współpracujących (partnerów) mających znaczenie w przypadku twojego zgłoszenia, oraz organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.
 • Na podstawie przekazanych przez Ciebie danych osobowych nie będą podejmowane w sposób automatyczny żadne decyzje, nie będziesz podlegał profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 • Przekazane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane w prowadzonych przez Nas zbiorach przez okres prowadzenia korespondencji, po upływie tego okresu Twoje dane mogą być przechowywane przez Nas wyłącznie w celach dowodowych dla zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami o charakterze prywatnoprawnym lub publicznoprawnym.
 • Przetwarzanie danych osobowych w innych celach lub w innym zakresie niż wskazane w punktach poprzedzających wymaga uzyskania Twojej wyraźnej zgody.

Jednocześnie informujemy, że przysługują Tobie następujące uprawnienia:

 • żądania od Administratora w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych,
 • prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do innego Administratora,
 • prawo sprzeciwu wobec operacji przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących danych osobowych ze zbiorów prowadzonych przez Administratora,
 • prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych w takiej formie, w jakiej była ona wyrażona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.

Bez zbędnej zwłoki zrealizujemy Twoje żądania o których mowa powyżej, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności RODO nie przewidują możliwości realizacji uprawnienia w odniesieniu do wskazanych w żądaniu danych osobowych. O fakcie niemożności zrealizowania zgłoszonego żądania ze względu na przepisy obowiązującego prawa powiadomimy Cię niezwłocznie.